Our location

Đơn Vị Nghiên Cứu Lâm Sàng Đại Học Oxford ở Hà Nội (OUCRU) thành lập vào năm 2006 và được…

Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tại thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào…

Đơn Vị Nghiên Cứu Lâm Sàng Eijkman-Oxford (EOCRU) hoạt động như là một bộ phận gắn liền với cơ quan…

Đơn vị OUCRU-NP được hỗ trợ bởi Bệnh viện Patan và Học Viện Khoa học Y Tế Patan tại Kathmandu,…