Dịch tễ học phân tử và quá trình tiến hóa trong cơ thể vật chủ của COVID-19/SARS-CoV-2 tại Việt Nam

Nhà tài trợ: OUCRU (Quỹ Wellcome)

Nghiên cứu viên chính: Rogier van DoornLê Văn Tấn

Địa điểm nghiên cứu: Việt Nam

Mục đích / Giả thuyết

Chúng tôi sẽ nghiên cứu dịch tễ học giai đoạn sớm của dịch COVID-19 tại Việt Nam, bằng cách thiết lập một chuỗi giải trình tự tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, và bằng cách nghiên cứu sự đa dạng của vi-rút ở cấp độ vật chủ và toàn dân số, và giữa các cụm với nhau từ tháng 1 trở đi. Chúng tôi cũng đề xuất bổ sung chẩn đoán SARS-CoV-2 cho hai dự án đang triển khai: 1) hệ thống giám sát kiểm soát Quốc gia bệnh giống cúm để phát hiện sớm lây truyền cộng đồng, và mô tả sự đóng góp của dịch COVID-19 đối với bệnh giống cúm và 2) nghiên cứu đoàn hệ cộng đồng hộ gia đình ở Hà Nam để nghiên cứu truyền bệnh trong gia đình, bao gồm cả vai trò của trẻ em.

Tầm quan trọng

Bằng cách triển khai và áp dụng chẩn đoán phân tử, chúng tôi sẽ góp phần tìm hiểu dịch tễ học địa phương, và tạo ra dữ liệu theo dõi và dữ liệu nền với độ phân giải cao hơn để cung cấp thông tin cho hành động ứng phó quốc gia chống lại dịch COVID-19 tại Việt Nam. Nghiên cứu về sự tiến hóa trong cơ thể vật chủ, sẽ làm sáng tỏ cơ chế bệnh sinh của nhiễm trùng, điều này quan trọng để cung cấp thông tin cho các chiến lược can thiệp, phát triển và quản lý lâm sàng.

Mục tiêu

 Mục tiêu của chúng tôi là đạt được hiểu biết sâu sắc từ các chẩn đoán ở ba cấp độ và giai đoạn khác nhau của dịch.

Chúng tôi nhắm tới:

  1. Thực hiện giải trình tự trực tiếp SARS-CoV-2 từ các mẫu bệnh phẩm bằng công nghệ Nanopore (đề cương mạng lưới kỹ thuật ARTIC), và nghiên cứu dịch tễ học phân tử của các trường hợp và cụm COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam;
  2. Nghiên cứu sự tiến hóa trong cơ thể vật chủ của SARS-CoV-2, bằng cách sử dụng các mẫu được thu thập như một phần trong nghiên cứu quan sát của chúng tôi tại điểm nghiên cứu Củ Chi;
  3. Thêm chẩn đoán SARS-CoV-2 vào các mẫu thu thập được thông qua hệ thống giám sát kiểm soát bệnh giống cúm, để phát hiện sự lưu thông khó hiểu của SARS-CoV-2 trong đợt dịch đầu tiên (Tháng 1-Tháng 5), và phát hiện tiềm năng lây truyền cộng đồng trong tương lai;
  4. Tiến hành một nghiên cứu truyền bệnh trong hộ gia đình trên một đoàn hệ gia đình hiện có ở miền bắc Việt Nam, để xem có khả năng xảy ra lây truyền hộ gia đình hay không.