Nâng cao mức độ khả dụng của các xét nghiệm chẩn đoán nhanh kháng thể SARS-CoV-2 (RDT) trong giám sát dịch bệnh

Nghiên cứu viên chính: TS. BS. Anuraj Shankar

Nghiên cứu viên chính từ phía đối tác: TS. BS. Rina Agustina (Khoa Y, Đại học Indonesia)

Cộng tác cùng: Cơ quan Y tế Jakarta, Viện Nghiên cứu và Phát triển Y tế Quốc gia.

Mục tiêu cụ thể: Tìm hiểu xem ngoài các yếu tố phơi nhiễm, việc tích hợp dữ liệu về triệu chứng, nhân khẩu học và bệnh lý kèm theo liên quan đến chế độ ăn uống với kết quả xét nghiệm chẩn đoán nhanh kháng thể (RDT) có cải thiện khả năng đánh giá tỷ lệ nhiễm bệnh hay không, từ đó mở rộng mức độ khả dụng của những dữ liệu này trong giám sát.

Địa điểm nghiên cứu: Jakarta, Indonesia (tháng 5 năm 2020)

Tầm quan trọng

Xét nghiệm RDT-IgM/IgG dương tính được xem là nhiễm bệnh (OR 10,8, KTC 95% 4,43 đến 26,4, p <0,001) khi diện tích dưới đường cong (AUC) là 0,708% và độ nhạy 50%, độ đặc hiệu 91,5%, 30,8% giá trị dự đoán dương tính (PPV) và 96,1% giá trị dự đoán âm tính (NPV). Kết quả RDT kết hợp với tuổi, giới tính, tiền sử tiếp xúc, triệu chứng và bệnh lý kèm theo làm tăng AUC lên 0,787 và mang lại độ nhạy 62,5%, độ đặc hiệu 87,0%, PPV 26,6% và NPV 96,9%. Việc kết quả xét nghiệm RDT-IgM/IgG cho SARS-CoV-2 tích hợp với các yếu tố dự đoán khác làm tăng độ nhạy của xét nghiệm lên 25% cho thấy phương pháp này có thể là công cụ hợp lý trong giám sát dịch tễ phơi nhiễm và nhiễm bệnh COVID-19 hiện có trong dân số, đặc biệt ở các nhóm có ổ dịch hoặc lây truyền cao. Điều này có thể mang đến một phương án giám sát hợp lý, vì xét nghiệm RT-PCR nhạy nhưng tốn kém và xét nghiệm RDT dựa trên kháng nguyên rẻ nhưng có độ nhạy thấp và cả hai đều phát hiện tình trạng nhiễm bệnh hiện có nhưng lại không phát hiện phơi nhiễm, còn xét nghiệm IgM/IgG RDT đối với SARS-CoV-2 phát hiện phơi nhiễm nhưng có độ nhạy kém với tình trạng nhiễm bệnh hiện có.

Kết quả cho đến nay:

  • Agustina R, Syam AF, Wirawan F, Widyahening IS, Rahyussalim AJ, Yusra Y, Rianda D, Burhan E, Salama N, Daulay R, Halim ARV, Shankar AH. (2021) Integration of symptomatic, demographical and diet-related comorbidities data with SARS-CoV-2 antibody rapid diagnostic tests during epidemiological surveillance: a cross-sectional study in Jakarta, Indonesia. BMJ Open. 11:e047763.