Mô hình COVID-19 ở Việt Nam

Nhà tài trợ: OUCRU (Quỹ Wellcome)

Nghiên cứu viên chính: Marc Choisy

Cộng tác viên: Tiến sỹ Phạm Quang Thái, Khoa Kiểm soát Bệnh Truyền nhiễm, Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương (NIHE), Hà Nội.

Địa điểm nghiên cứu: Việt Nam

Mục đích

Mục đích của nghiên cứu này nhằm xây dựng một mô hình toán học về gánh nặng của phòng hồi sức tích cực (ICU) theo thời gian và không gian. Mô hình sẽ được hiệu chuẩn với dữ liệu thu thập tại Việt Nam sẵn có (hầu hết thời gian) hoặc với dữ liệu công bố từ các quốc gia khác (đặc biệt là những yếu tố nguy cơ cần lưu ý của các ca bệnh nghiêm trọng). Dự án này cũng sẽ tạo ra dữ liệu về mức độ bảo vệ sẵn có trong dân số chống lại vi-rút corona trước khi có COVID-19 và chống lại SARS-Cov 2 khi dịch đang diễn ra (nếu có).

Tầm quan trọng

Mô hình gánh nặng ICU được Ban Chỉ đạo Quốc gia về phản ứng chống COVID-19 yêu cầu thực hiện. Mô hình sẽ được sử dụng để hỗ trợ ra quyết định nhanh nếu khủng hoảng xảy ra. Như vậy, bản thân mô hình này là một phần cơ bản ban đầu của nghiên cứu và có đầy đủ điều kiện để được công bố. Khung lý thuyết của mô hình đủ khái quát để áp dụng cho các bối cảnh khác ngoài Việt Nam.

Mục tiêu chính

  • Dự đoán gánh nặng phòng ICU theo không gian và thời gian khi có và không chuyển giao các thiết bị quan trọng từ bệnh viện này đến bệnh viện khác;
  • Tìm kiếm các biện pháp về chính sách để giảm thiểu gánh nặng cho ICU (bao gồm cách ly, phong tỏa và ở nhà, có thể thực hiện khác nhau ở từng địa phương và nhóm tuổi);
  • Ước tính thông số lực lây nhiễm cơ bản của vi-rút corona, cũng như tỷ lệ miễn dịch cảnh báo (nếu có);
  • Tạo bản đồ về mức độ bảo vệ sẵn có trong cộng đồng chống lại SARS-CoV-2 và các vi-rút corona khác. Kiểm tra mức độ bảo vệ chéo giữa SARS-CoV-2 và các vi-rút corona khác tại Việt Nam.

Các kết quả cho đến nay