Nghiêm Nguyễn Minh Trang

Trang là Nghiên cứu viên Kết nối Chính sách tại OUCRU từ đầu năm 2020. Cô ấy là Thạc sỹ Kinh tế Y tế và Quản lý Y tế của Trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan. Cô ấy đã từng là Điều phối viên Nghiên cứu Lâm sàng tại OUCRU trong 5 năm, chủ yếu điều phối các nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến kháng kháng sinh. Với hơn 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam, cô ấy biết có rất nhiều nguồn bằng chứng khác nhau từ cộng đồng nghiên cứu, trong khi đó VIệt Nam còn thiếu các chính sách hay kế hoạch hành động dựa vào bằng chứng, và sự kết nối giữa các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách còn hạn chế. Vì thế, cô ấy đã bắt đầu quan tâm đến các hoạt động kết nối chính sách. Cô ấy mong muốn có thể đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động kết nối chính sách và nghiên cứu để có thể thúc đẩy việc xây dựng chính sách y tế dựa vào bằng chứng ở Việt Nam. Cô ấy đã tham gia mạng lưới INGSA (Mạng lưới Quốc tế về Tư vấn Khoa học cho Chính phủ) với tư cách mà một báo cáo viên và đã tham gia các hoạt động sàng lọc bằng chứng và kết nối các chuyên gia của Việt Nam với các tổ chức quốc tế. –

5 dự án nghiên cứu chính gần đây:

1. Vu Thi Ngoc B, Ho Bich H, Trang Nghiem Nguyen Minh, et al. Cross-Sectional Analysis of the Microbiota of Human Gut and Its Direct Environment in a Household Cohort with High Background of Antibiotic Use. Microorganisms. 2021;9(10):2115. doi:10.3390/microorganisms9102115
2. Do NTT, Li R, Dinh HTT, Trang N.M. Nghiem et al. Improving antibiotic prescribing for community-acquired pneumonia in a provincial hospital in Northern Vietnam. JAC-Antimicrob Resist. 2021;3(2):dlab040. doi:10.1093/jacamr/dlab040
3. Diep NTN, Thai PQ, Trang NNM, et al. Strongyloides stercoralis seroprevalence in Vietnam. Epidemiol Infect. 2017;145(15):3214-3218. doi:10.1017/S0950268817002333
4. Li R, van Doorn HR, Wertheim HFL, Trang NNM, et al. Combating antimicrobial resistance: quality standards for prescribing for respiratory infections in Vietnam. The Lancet Global Health. 2016;4(11):e789. doi:10.1016/S2214-109X(16)30267-4
5. Chuc NTK, Trang NNM. Identification of Priority Policy Research Questions in the area of Access to and Use of Medicines in Vietnam. WHO Website, 2011. https://www.who.int/alliance-hpsr/projects/alliancehpsr_vietnamatmps.pdf