January 29, 2021

Nghiên cứu ViParc đã có kết quả

Hiện đã có kết quả từ nghiên cứu ViParc. ViParc là một nghiên cứu kéo dài ba năm nhằm giảm việc sử dụng kháng sinh ở 102 trại gà ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Những người nông dân đã được các bác sĩ thú y tại địa phương đào tạo để cải thiện thực hành nhằm giảm mức độ tiêu thụ kháng sinh ở đàn gà của họ. Kết quả cho thấy các đàn gà có mức sử dụng kháng sinh đã giảm 66%, trong khi tỷ lệ chết hàng tuần đã giảm 40%. Những kết quả này chứng minh rằng việc cung cấp tư vấn thú y có thể giúp giảm đáng kể việc sử dụng kháng sinh trong các hệ thống sản xuất quy mô nhỏ mà không ảnh hưởng đến sức khỏe đàn gia cầm.

Tải toàn bộ bài báo

Trang web nghiên cứu ViParc

 

Loading...
Skip to content