Đơn vị
Thử nghiệm Lâm sàng

Đơn vị Thử nghiệm Lâm sàng (CTU) chịu trách nhiệm quản lý và vận hành tất cả các thử nghiệm lâm sàng của OUCRU.

Để đảm bảo rằng nghiên cứu được thực hiện theo các tiêu chuẩn cao nhất và luôn dẫn đầu quốc tế, chúng tôi làm việc để phát triển các phương pháp nghiên cứu, quản lý và hiểu biết về các vấn đề đạo đức trong nghiên cứu.

Chúng tôi quản lý hơn 75 nghiên cứu cùng một lúc và kể từ khi thành lập vào năm 2006, chúng tôi đã phát triển để có chuyên môn và năng lực cung cấp nghiên cứu lâm sàng chất lượng cao.

CTU liên tục đặt mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu của OUCRU và nâng cao chất lượng của các thử nghiệm lâm sàng của OUCRU thông qua giám sát và điều phối.

Chúng tôi đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định của địa phương và quốc tế cũng như các nguyên tắc của Thực hành lâm sàng tốt. Công việc của chúng tôi bao gồm xây dựng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, hệ thống giám sát và hành chính cần thiết để tiến hành số lượng thử nghiệm lâm sàng ngày càng tăng.

Dẫn dắt và chia sẻ

Mặc dù cơ sở hoạt động của chúng tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh, CTU hiện đang hỗ trợ cho toàn bộ Chương trình OUCRU. Chúng tôi cũng hợp tác với hơn 60 tổ chức tại Việt Nam và đã phát triển quan hệ đối tác khoa học và học thuật chặt chẽ bằng cách:

  • Phát triển các đơn vị nghiên cứu với các tổ chức đối tác;
  • Xây dựng năng lực con người và cơ sở hạ tầng;
  • Cung cấp đào tạo và cố vấn để hỗ trợ các nhóm nghiên cứu lâm sàng mới; Và
  • Chia sẻ mô hình và quy trình của OUCRU CTU giữa các CTU cộng tác.

Đạo đức Nghiên cứu Lâm sàng

CTU cam kết mở rộng phạm vi cho công việc kỹ thuật của chúng tôi. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu định tính về các vấn đề mới nổi về phương pháp và đạo đức nghiên cứu, những vấn đề quan trọng đối với Việt Nam.

Là thành viên của Mạng lưới Đạo đức Sinh học Sức khỏe Toàn cầu (GHBN), chúng tôi đã cộng tác trong các nghiên cứu trên nhiều địa điểm để khám phá nhận thức của các bên liên quan về việc chia sẻ dữ liệu nghiên cứu.

Chúng tôi cũng đang tiến hành các nghiên cứu độc lập về các vấn đề chúng tôi gặp phải hàng ngày liên quan đến sự đồng ý, bồi thường và nhận thức về nghiên cứu. Chúng tôi mong muốn cung cấp thông tin cho quá trình phát triển chính sách địa phương bằng cách cung cấp các khuyến nghị dựa trên bằng chứng cho các vấn đề liên quan đến địa phương.

Skip to content