Nguyen Lam Vuong – Biostatistics Group

Nguyễn Lâm Vương

Nghiên cứu sinh tiến sĩ

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Angela McBride, Huynh Thi Le Duyen, Nguyen Lam Vuong, Phan Vinh Tho, Luong Thi Hue Tai, Nguyen Thanh Phong, Nguyen Thanh Ngoc, Lam Minh Yen, Phung Tran Huy Nhat, Tran Thuy Vi, Martin J Llewelyn, Louise Thwaites, Nguyen Van Hao, Sophie Yacoub
PLoS Negl Trop Dis
March 27, 2024
DOI: 10.1371/journal.pntd.0012071
Bernard Hernandez, Oliver Stiff, Damien K Ming, Chanh Ho Quang, Vuong Nguyen Lam, Tuan Nguyen Minh, Chau Nguyen Van Vinh, Nguyet Nguyen Minh, Huy Nguyen Quang, Lam Phung Khanh, Tam Dong Thi Hoai, Trung Dinh The, Trieu Huynh Trung, Bridget Wills, Cameron P Simmons, Alison H Holmes, Sophie Yacoub, Pantelis Georgiou
Front Digit Health
February 22, 2023
DOI: 10.3389/fdgth.2023.1057467
Angela McBride, Nguyen Lam Vuong, Nguyen Van Hao, Nguyen Quang Huy, Ho Quang Chanh, Nguyen Thi Xuan Chau, Nguyen Minh Nguyet, Damien K Ming, Nguyen Thanh Ngoc Phung Tran Huy Nhat, Nguyen Thanh Phong, Luong Thi Hue Tai, Phan Vinh Tho, Dinh The Trung, Dong Thi Hoai Tam, Huynh Trung Trieu, Ronald Bertus Geskus, Martin J Llewelyn, C Louise Thwaites, Sophie Yacoub
BMC Infect Dis
September 3, 2022
DOI: 10.1186/s12879-022-07705-8
1 2 3
Skip to content