Phung Le Kim Yen

Phùng Lê Kim Yến

Trợ lý nghiên cứu

Hướng nghiên cứu của Yến tập trung vào cơ chế kháng kháng sinh, khả năng gây bệnh và mối quan hệ di truyền giữa các vi khuẩn gây bệnh từ động vật sang người như Streptococcus suis, Escherichia coli, Salmonella spp.

Yến có kinh nghiệm phòng thí nghiệm phong phú, và cô ấy cũng phụ trách đào tạo người mới và sinh viên. Nghiên cứu của cô hiện cũng bao gồm các nghiên cứu về Streptococcus pneumoniae,…

Lịch sử làm việc

2017

ThS từ Đại học Khoa học Tự nhiên Hồ Chí Minh

2015

Tham gia nhóm Nhóm bệnh lây truyền giữa động vật và người tại OUCRU khi thực hiện luận văn Thạc sĩ về đặc tính của thể thực khuẩn Salmonella .

2014

Cử nhân từ Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

Skip to content