Bạn có thể tìm thông tin, hướng dẫn, và nguồn tài liệu về kết nối khoa học với công chúng trong lĩnh vực nghiên cứu y khoa tại đây. Bao gồm tài liệu có thể tiếp cận được và thông tin do OUCRU cung cấp. Các nhà nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực kết nối công chúng cũng có thể tìm hiểu về quy trình và phương pháp chúng tôi đã sử dụng trong các dự án, và bằng chứng về lợi ích của kết nối công chúng trong nghiên cứu y khoa.

NỔI BẬT

Ban Cố Vấn Cộng Đồng

Tìm hiểu mô hình ban cố vấn cộng đồng tại OUCRU đã hỗ trợ các nhà nghiên cứu và kết nối các cộng đồng có liên quan.

Bạn có thể tìm được

Tài liệu và thông tin do OUCRU thực hiện dành cho công chúng về bệnh và các thử thách y tế.

Thông tin và hướng dẫn về phương pháp và cách tiếp cận kết nối với công chúng.

Bằng chứng chúng tôi thu thập về cách kết nối công chúng mang lại lợi ích cho các dự án nghiên cứu y khoa.

Nổi bật

Bạn có thể tải các tài liệu hữu ích ở đây như báo cáo, hướng dẫn, bài báo v.v.. một cách dễ dàng.

TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content