Pearl Gan honored in Swiss Malaria Photo contest.

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).