Duong Hai Yen

Dương Hải Yến

Trợ lý nghiên cứu

Dương Hải Yến là trợ lý nghiên cứu, tập trung vào các nghiên cứu quản lý kháng sinh tại bệnh viện (AMS).

Trách nhiệm hiện tại của cô bao gồm thực hiện các quy trình nghiên cứu để thu thập dữ liệu định tính và định lượng, chuẩn bị dữ liệu để phân tích và thực hiện phân tích dữ liệu mô tả cho các nghiên cứu AMS.

2022: Gia nhập OUCRU
Thạc sĩ:
Cử nhân:

Lịch sử làm việc

2022

Bắt đầu làm việc tại OUCRU

MSc.

Thạc sĩ Khoa học Kinh tế Y tế tại Đại học Chulalongkorn, Thái Lan

BSc.

Cử nhân Y tế công tại Đại học Y tế Công cộng Hà Nội

Skip to content