Huynh Xuan Yen

Huỳnh Xuân Yến

Trợ lý nghiên cứu

Nghiên cứu của Yen tập trung vào việc điều tra khả năng chia sẻ gen và vi khuẩn kháng kháng sinh ở giao diện giữa động vật và con người, đặc biệt là ở Escherichia coli kháng colistin.

Cô ấy cũng điều phối các nghiên cứu CHANCES và COCOON và dẫn dắt toàn bộ phân tích trình tự bộ gen của Streptococcus pneumoniae.

Lịch sử làm việc

2019

Tham gia Nhóm bệnh lây truyền giữa động vật và người với tư cách tình nguyện viên sau khi tốt nghiệp và sau đó trở thành Trợ lý nghiên cứu cấp cao vào tháng 2 năm 2019.

2018

Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM chuyên ngành Dược.

Skip to content