GS. Guy Thwaites đồng tác giả báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới về các thuốc kháng khuẩn mới trong giai đoạn tiền lâm sàng và lâm sàng

Giáo sư Guy Thwaites – Giám đốc OUCRU – đã đóng góp vào báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về các thuốc kháng khuẩn mới ở giai đoạn tiền lâm sàng và lâm sàng, với tư cách là thành viên của nhóm cố vấn của WHO về nghiên cứu và phát triển giải pháp kháng khuẩn.

Nhóm cố vấn đã họp trực tuyến vào ngày 29 và 30/11/2021 để thảo luận và đánh giá các thuốc kháng khuẩn tiềm năng đang được phát triển ở các giai đoạn khác nhau trên toàn cầu. Kết quả được tổng hợp trong bản báo cáo “Các thuốc kháng khuẩn đang được phát triển ở giai đoạn tiền lâm sàng và lâm sàng năm 2021: Tổng quan và phân tích”. Báo cáo đánh giá 77 thuốc kháng khuẩn đang trong quá trình phát triển lâm sàng, 45 trong số đó là các thuốc kháng khuẩn truyền thống (phân tử nhỏ, tác dụng trực tiếp) và 32 là thuốc kháng khuẩn phi truyền thống.

Báo cáo cho thấy việc phát triển những giải pháp kháng khuẩn mới không đủ để giải quyết mối đe dọa ngày càng tăng cao do kháng kháng sinh gây ra. Số lượng thuốc kháng sinh mới ở giai đoạn tiền lâm sàng hầu như không thay đổi trong 3 năm qua. Tuy nhiên, ở giai đoạn lâm sàng, chỉ có 27 sản phẩm mới được phát triển cho các bệnh ưu tiên vào năm 2021, thấp hơn 31 sản phẩm vào năm 2017. Trong số đó, chỉ có 6 sản phẩm đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí về cải tiến của WHO. Tình trạng này là do những rào cản như quá trình phê duyệt kéo dài, chi phí cao, tỷ lệ thành công thấp và tác động của đại dịch COVID-19.

Báo cáo cho thấy vấn đề này cần sự tham gia và hành động nhanh chóng của cả Chính phủ và các công ty/tổ chức tư nhân. Cả hai lĩnh vực công và tư nhân cần phối hợp cùng nhau để thúc đẩy việc phát triển và cải tiến thuốc kháng sinh, đặc biệt là các loại thuốc có thể tạo ra tác động ở những nơi có nguồn tài nguyên thấp – nơi tình trạng kháng thuốc là nghiêm trọng nhất. Các quốc gia cũng cần hợp tác với nhau để tạo ra những giải pháp bền vững, tăng cường nghiên cứu và phát triển, cũng như thiết lập một hệ sinh thái thuốc kháng sinh bền vững.