Hướng tiếp cận dựa trên quản lý tích hợp cho việc theo dõi và kiểm soát bệnh lây truyền giữa động vật và người trong các hệ thống chăn nuôi mới nổi

Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu mô tả sức khoẻ động vật, và xác định các nguy cơ liên quan đến bệnh lây truyển giữa động vật và người cũng như các nguy cơ liên quan đến sản xuẩt. Từ đó phát triển các chiến lược để cải thiện sức khoẻ động vật và sức khoẻ cộng đồng.
Loading...
TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content