Kết Nối Công Chúng và Sức Khỏe Tinh Thần

Sức khỏe tâm thần và các vấn đề về sức khỏe tâm thần trong môi trường bệnh viện là trọng tâm quan trọng đối với phòng Kết Nối Khoa Học với Công Chúng và Cộng Đồng của OUCRU kể từ năm 2016. 

Trong một khảo sát do phòng thực hiện vào năm 2016 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (BVBNĐ), một trong những đối tác chính của OUCRU tại Việt Nam, 28% nhân viên y tế bị trầm cảm từ trung bình đến nặng và 38% mắc chứng lo âu từ trung bình đến nặng.

Từ những phát hiện này, phòng Kết Nối Khoa Học với Công Chúng và Cộng Đồng đã phối hợp với phòng Công Tác Xã Hội của BVBNĐ để phát triển các tài liệu và đào tạo kỹ năng quản lý căng thẳng và kỹ năng giao tiếp cho nhân viên y tế. 

Chúng tôi còn hỗ trợ các đồng nghiệp tại BVBNĐ đối phó với căng thẳng thường gặp khi tiếp xúc với những người chăm sóc và người nhà bệnh nhân bằng các buổi hỗ trợ và cung cấp thông tin cần thiết. Các hoạt động hợp tác tương tự để hỗ trợ sức khỏe tâm thần cũng đã được thực hiện tại các bệnh viện đối tác tại Nepal. 

Bên cạnh đó, và để đối phó với các tác động sức khỏe rộng lớn hơn của đại dịch Covid-19, chúng tôi đã thu thập và cung cấp thông tin chỉ dẫn để hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho khán giả Việt Nam và Nepal.

Danh bạ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần

Quyển danh bạ này tập hợp các thông tin chăm sóc sức khỏe tinh thần cho cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước cũng như người đang sống ở Việt Nam.

Skip to content