Kết Nối Công Chúng về COVID-19 và Ứng Phó với Đại Dịch

Trong đại dịch Covid-19, chúng tôi đã đi đầu trong việc chia sẻ thông tin chính xác trên mạng xã hội về các loại vắc-xin Covid-19 trong quá trình th nghiệm và cấp phép, nhằm giải đáp những lo ngại mà chúng tôi nhận thấy các quốc gia thực hiện dự án. Là một phần của dự án SPEAR, dự án tìm hiểu tác động văn hóa xã hội của Covid-19 Indonesia, Nepal và, Việt Nam, chúng tôi đã làm việc với các thành viên cộng đồng và nhân viên y tế để giúp họ tạo ra ‘Nhật ký kỹ thuật số’ về trải nghiệm của chính họ trong đại dịch.

SEACOVARIANT, dự án mới nhất, sẽ tìm cách phát triển một nền tảng đa quốc gia để đánh giá tầm quan trọng của các biến thể Covid-19 và khuôn khổ làm việc để hỗ trợ hoạch định chính sách và hoạt động cộng đồng đối phó với những biến thể này.

Triển lãm Nhật Kỹ Kỹ Thuật Số: Tiếng Nói từ Đại Dịch COVID-19, trải nghiệm ở châu Á

Triển lãm kỹ thuật số này chiếu các đoạn phim ngắn và hình ảnh do chính các nhân viên y tế và thành viên cộng đồng thực hiện về tác động xã hội-văn hóa của đại dịch COVID-19 tại Indonesia, Nepal, và Việt Nam

Loading...
Skip to content