Khảo sát các gen tạo màng sinh học trên các chủng Streptococcus suis thuộc tuýp huyết thanh 2 phân lập từ người và heo và mối liên quan của chúng với độc lực và tính kháng kháng sinh

Nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát sự khác nhau trong hệ thống tạo màng sinh học giữa Streptococcus suis tuýp 2 phân lập từ heo và từ người. Đồng thời, nghiên cứu cũng quan tâm đến việc xác định các yếu tố quan trọng trong quá trình tạo màng sinh học có khả năng liên quan đến độc lực và/hoặc tính kháng kháng sinh đối với từng vật chủ.

Streptococcus suis tuýp huyết thanh 2 đã được biến đến như là một vi khuẩn gây bệnh có khả năng tạo màng sinh học. Việc tạo màng sinh học là một quá trình bao gồm nhiều bước, được kiểm soát bởi một số lượng các thành phần tế bào, chủ yếu liên quan đến độc lực, tính kháng kháng sinh, và đáp ứng với stress. Nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát sự khác nhau trong hệ thống tạo màng sinh học giữa Streptococcus suis tuýp 2 phân lập từ heo và từ người. Đồng thời, nghiên cứu cũng quan tâm đến việc xác định các yếu tố quan trọng trong quá trình tạo màng sinh học có khả năng liên quan đến độc lực và/hoặc tính kháng kháng sinh đối với từng vật chủ.

Loading...
Skip to content