Tìm hiểu các vấn đề về quản lý chăn nuôi động vật hoang dã và bệnh lây truyền từ động vật sang người ở Việt Nam

  • Đơn vị tài trợ: Quỹ Wallace
  • Nhóm nghiên cứu: Katrina Lawson, ThS. Nghiêm Nguyễn Minh Trang, Ngô Phan Bảo Trân & GS.TS. Rogier van Doorn
  • Cộng tác: EcoHealth Alliance
  • Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội
Chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu định tính gồm tổng quan tài liệu và phỏng vấn sâu với các bên liên quan trong linh vực thú y và lâm nghiệp ở cấp quốc gia, tỉnh và huyện ở Việt Nam vào năm 2022.

Chăn nuôi và mua bán động vật hoang dã là một nghề ở Việt Nam. Hoạt động này có thể là nguồn phát sinh dịch bệnh do các vấn đề về điều kiện vệ sinh chăn nuôi, vận chuyển và chế biến động vật hoang dã. Để có thể cung cấp thông tin cho quá trình hoạch định chính sách và chiến lượng giảm thiểu rủi ro, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu định tính gồm tổng quan tài liệu và phỏng vấn sâu với các bên liên quan trong linh vực thú y và lâm nghiệ­p ở cấp quốc gia, tỉnh và huyện ở Việt Nam vào năm 2022. Kết quả nghiên cứu sẽ tạo tiền đề cho các cuộc thảo luận tiếp theo, vừa để xác nhận và điều chỉnh kết quả nghiên cứu và vừa để xác định các giải pháp cho các vấn đề ưu tiên.

 

Ảnh: Một trại nhím hoang dã ở Việt Nam

 

Vui lòng xem tóm tắt kết quả và báo cáo đầy đủ của nghiên cứu này tại đây: Tóm tắt kết quả

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Li Hongying, Nguyen Trang Nghiem, Lawson, Katrina, Machalaba Catherine, Ngo Phan Bao Tran, Kim Siyeun, van Doorn Rogier, Daszak, Peter.
Zenodo
November 2, 2023
DOI: 10.5281/zenodo.10019350
TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Ecohealth

Liên minh sức khỏe sinh thái (Ecohealth Alliance)

Skip to content