Archana Maharjan

Archana Maharjan

Nhân viên quản lý dữ liệu

Archana Maharjan có kỹ năng chuyên môn về phát triển cơ sở dữ liệu và quản lý dữ liệu. Cô sử dụng thành thạo R, Python và SPSS để phân tích và quản lý dữ liệu.

Những thành tựu của Archana bao gồm một bài thuyết trình khoa học tại Hội nghị quốc tế về bệnh thương hàn lần thứ 11, thể hiện các kỹ năng phân tích và quản lý dữ liệu của cô bằng phần mềm SPSS và R. Cô cũng thể hiện khả năng áp dụng kiến thức của mình bằng cách tiến hành đánh giá dinh dưỡng nhắc lại nhiều lần trong 24 giờ,

Kinh nghiệm làm việc của cô bao gồm vị trí Cán bộ Giám sát và Đánh giá tại Pourakhi Nepal, Trợ lý Nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Phát triển Nepal và Hellen Keller International, và Cán bộ Quản lý Dữ liệu tại OUCRU Nepal.

Là Cán bộ quản lý dữ liệu tại OUCRU Nepal, Archana chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu nghiên cứu và đưa ra các đề xuất để phát triển cơ sở dữ liệu. Cô tham gia vào một số nghiên cứu do OUCRU thực hiện, bao gồm TyVAC (Đánh giá tác động của Vắc xin liên hợp Vi-Polysacarit trong việc ngăn ngừa nhiễm thương hàn ở trẻ em Nepal – thử nghiệm giai đoạn III), TyVOID (Đánh giá tác động trung hạn của Vi-Polysacarit Vắc-xin liên hợp trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng thương hàn ở trẻ em Nepal) và Quản lý dữ liệu cho dự án Hành Đông Nam Á (ACT).

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Skip to content