Assessing The Medium Term Impact Of A Vi-Polysaccharide Conjugate Vaccine In Preventing Typhoid Infections Among Nepali Children (TyVOID)

Chủ nhiệm dự án
GS Andrew Pollard

Chủ nhiệm đề tài
PGS. Buddha Basnyat

Thời gian thực hiện
Tháng 9/2021 đến nay

Nghiên cứu này tiếp nối nghiên cứu vắc xin thương hàn (TyVAC Nepal), nhằm mục đích đánh giá hiệu quả trung hạn của vắc xin liên hợp thương hàn (TCV) ở trẻ em bằng cách so sánh nguy cơ sốt thương hàn trong nhóm được tiêm chủng vắc xin TCV ban đầu vào năm 2017 / 2018 với các nhóm được tiêm chủng vào năm 2020 và 2021.

TyVOID Nepal là một nghiên cứu thuần tập, thực hiện song song với nghiên cứu giám sát cộng đồng – giám sát thụ động tại cơ sở y tế đối với bệnh sốt thương hàn ở những người đã tiêm vắc-xin và chưa tiêm vắc-xin, nghiên cứu tính sinh miễn dịch của trẻ em để đánh giá khả năng miễn dịch và suy giảm miễn dịch đối với Vi-TCV, khảo sát WASH (nước sạch và vệ sinh), cùng với điều tra nhân khẩu học.

Nghiên cứu cũng bao gồm một phần định tính để đánh giá nhận thức của cộng đồng về tiêm chủng TCV. Tất cả những người tham gia đã đăng ký vào nghiên cứu TyVAC ban đầu sẽ đủ điều kiện để đưa vào nghiên cứu này. Toàn bộ dân số trong khu vực lưu vực taị Lalitpur, Kathmandu (17 phường của Lalitpur) sẽ được đưa vào giám sát thương hàn và khảo sát WASH.

TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content