OUCRU Hanoi Staff Photos (2022)

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Điều phối viên kết nối khoa học với cộng đồng

Cô hiện đang thực hiện dự án nhằm giải quyết thách thức kháng kháng sinh tại Việt Nam.

Đây là một dự án nghiên cứu hành động có sự tham gia, khuyến khích cộng đồng khởi xướng và thực hiện các giải pháp nhằm giảm sử dụng kháng sinh không cần thiết ở người và trong nông nghiệp.

Skip to content