Tình hình sử dụng bằng chứng trong hoạch định chính sách ở Việt Nam

  • Đơn vị tài trợ: Quỹ Wellcome
  • Nhóm nghiên cứu: Katrina Lawson, ThS. Nguyễn Kim Ngân, ThS. Nghiêm Nguyễn Minh Trang, Ngô Phan Bảo Trân, TS. Jennifer van Nuil, TS. Hugo Turner & GS.TS. Rogier van Doorn
  • Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội
Mục tiêu chính của nghiên cứu là tìm hiểu tình hình sử dụng bằng chứng khoa học trong hoạch định chính sách y tế ở Việt Nam. Nghiên cứu cũng sẽ tìm kiếm cơ hội để cộng đồng khoa học (và cụ thể là OUCRU) có thể kết nối tốt hơn với các nhà hoạch định chính sách để thúc đẩy quá trình hợp tác giữa hai bên.

Mục tiêu chính của nghiên cứu là tìm hiểu tình hình sử dụng bằng chứng khoa học trong hoạch định chính sách y tế ở Việt Nam. Nghiên cứu cũng sẽ tìm kiếm cơ hội để cộng đồng khoa học (và cụ thể là OUCRU) có thể kết nối tốt hơn với các nhà hoạch định chính sách để thúc đẩy quá trình hợp tác giữa hai bên.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tổng quan tài liệu bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, từ các hướng dẫn được Bộ Y tế ban hành từ năm 2015 đến năm 2020, các nghiên cứu, báo cáo và tổng quan do các tổ chức trong nước và quốc tế công bố trong khoảng thời gian này. Chúng tôi cũng phỏng vấn các bên liên quan có kinh nghiệm xây dựng chính sách về kinh nghiệm và thái độ của họ đối với việc kết nối với các nhà nghiên cứu và sử dụng bằng chứng nghiên cứu. Mục tiêu của nghiên cứu là cung cấp kiến thức về quy trình hoạch định chính sách y tế ở Việt Nam, sử dụng bằng chứng trong quá trình ra quyết định, cơ hội và thách thức trong kết nối nghiên cứu và chính sách, cũng như tìm cách thúc đẩy kết nối nghiên cứu và chính sách.

Ảnh: Quy trình hoạch định chính sáchViệt Nam 

 

Vui lòng xem báo cáo đầy đủ của nghiên cứu này tại đây.

Skip to content