Kinh nghiệm và quan điểm của các bên liên quan về việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính trong hoạt động y khoa tại Việt Nam.

Nhà tài trợ:
Global Health Bioethics Network, Bursary funding

Chủ nhiệm dự án:
Evelyne Kestelyn
Lê Phương Chi
Dr Nguyen Ngo Quang, Administration of Science Technology and Training, Ministry of Health

Thiết kế và phương pháp nghiên cứu:
Nghiên cứu định tính kết hợp nghiên cứu định lượng

Mục tiêu chính của dự án là tìm hiểu kinh nghiệm và quan điểm của thành viên Hội đồng Đạo đức và nghiên cứu viên về việc tích hợp các phương pháp nghiên cứu định tính trong các thử nghiệm lâm sàng và các dạng nghiên cứu y khoa khác tại Việt Nam.

Bối cảnh nghiên cứu

Việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính trong môi trường bệnh viện không phải là mới. Phương pháp nghiên cứu định tính cung cấp nhiều thông tin có giá trị về bối cảnh địa phương, các yếu tố xã hội liên quan đến quá trình tìm kiếm chăm sóc y tế cũng như là lắng nghe tiếng nói của bệnh nhân và nhân viên y tế. Trong bối cảnh hiện nay khi mà Hội đồng Đạo Đức và khoa học (HĐĐĐ&KH) trong nghiên cứu y sinh học của bệnh viện đang mở rộng xem xét nhiều loại hình nghiên cứu hơn (trong đó có nghiên cứu định tính) thì việc áp dụng một hướng dẫn thực hành đạo đức nghiên cứu duy nhất có thể sẽ không phù hợp để đánh giá tất cả các loại hình nghiên cứu.

Trong quá trình đề xuất xin phê duyệt cho đề cương nghiên cứu, các nghiên cứu viên thường phải đối mặt với những trở ngại như là sự nhấn mạnh của các giả định thực chứng trong biểu mẫu thuyết minh đề tài hay do sự xa lạ của thành viên HĐĐĐ&KH đối với các phương pháp nghiên cứu định tính. Những điều này có thể khiến cho quá trình thẩm định nghiên cứu trở nên phức tạp hơn.

Nhiều tài liệu nghiên cứu cũng như là một số nhận định trước đây đã cho thấy sự không phù hợp giữa yêu cầu của HĐĐĐ&KH với mô hình của nghiên cứu định tính trong các thập kỉ qua. Các nghiên cứu viên trong các bối cảnh khác đã đưa ra một vài gợi ý để giải quyết những vấn đề này, như là tăng cường sự giao tiếp giữa nghiên cứu viên sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính với HĐĐĐ&KH, thay đổi hướng dẫn của HĐĐĐ&KH cho phù hợp với nghiên cứu định tính, thay đổi tiêu chí đánh giá… Tuy nhiên, những thách thức vẫn còn tồn tại khi thực hiện nghiên cứu định tính trong một vài bối cảnh cụ thể, như là tại các nước có thu nhập trung bình và thấp nơi mà thiếu một hướng dẫn cụ thể cho các nghiên cứu có sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính

Chúng tôi nhận thấy sự cần thiết phải có một nghiên cứu để tìm hiểu kinh nghiệm và quan điểm của nghiên cứu viên và thành viên HĐĐĐ&KH đối với quá trình xét duyệt và thực hiện các nghiên cứu có sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính trong môi trường lâm sàng.

Mục tiêu

  • Xác định và mô tả các thách thức về đạo đức và xã hội liên quan đến việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính trong các hoạt động y khoa từ quan điểm của các bên liên quan;
  • Mô tả các quan điểm và thực hành của thành viên Hội đồng Đạo đức và khoa học về quá trình xét duyệt các nghiên cứu có sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính; Xác định các tiêu chí hỗ trợ cho quá trình xét duyệt các nghiên cứu có sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính.
TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

OUCRU

TS. Nguyễn Ngô Quang

OUCRU

TS. Võ Nhị Hà

Skip to content