Tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở Indonesia (COMANDO)

Chủ nhiệm dự án:
Henry SurendraIqbal RF Elyazar

Địa điểm nghiên cứu chính:
Jakarta, Indonesia

Khoảng thời gian:
Hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2021

Nghiên cứu này nhằm mục đích kiểm tra các đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan đến tỷ lệ tử vong tại bệnh viện của bệnh nhân COVID-19, đồng thời đánh giá các yếu tố cá nhân, cấp độ cộng đồng và chăm sóc sức khỏe liên quan đến tỷ lệ tử vong liên quan đến COVID-19 ở Jakarta, Indonesia.

Bối cảnh nghiên cứu

Dự án này tối ưu hóa việc sử dụng dữ liệu giám sát COVID-19 hiện có để hiểu rõ hơn về tỷ lệ tử vong do COVID-19 và cung cấp thông tin về hoạt động can thiệp và ứng phó của y tế công cộng. Dự án bao gồm hai phân tích dịch tễ học về các trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận bằng PCR được Văn phòng Y tế Jakarta ghi nhận trong thời gian từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021. Phân tích đầu tiên là hồi cứu dựa trên bệnh viện về dữ liệu giám sát dịch tễ học hoàn chỉnh của 4265 bệnh nhân nhập viện do nhiễm COVID-19 được xác nhận bằng PCR trong 5 tháng đầu tiên của dịch bệnh ở Jakarta, Indonesia. Phân tích thứ hai là một nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu dựa trên dân số gồm 705.503 người lớn và trẻ em được chẩn đoán mắc các trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận bằng PCR ở Jakarta, Indonesia, do Văn phòng Y tế DKI Jakarta ghi lại, từ ngày 2 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021.

Mục tiêu

Mục tiêu chính của dự án này là:

  1. Kiểm tra các đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan đến tỷ lệ tử vong tại bệnh viện của bệnh nhân COVID-19 ở Jakarta.
  2. Đánh giá các yếu tố cá nhân, cấp độ cộng đồng và chăm sóc sức khỏe liên quan đến tỷ lệ tử vong liên quan đến COVID-19 ở Jakarta, Indonesia, trong hai đợt dịch đầu tiên.

Key Milestones / Activities

2021

Chúng tôi đã hoàn thành phân tích đầu tiên và đã công bố thành công báo cáo khoa học trên tạp chí Lancet Regional Health Western Pacific. Đọc thêm bài báo đã được xuất bản tại đây:

https://www.thelancet.com/journals/lanwpc/article/PIIS2666-6065(21)00017-1/fulltext .

Chúng tôi đã hoàn thành phân tích thứ hai và gửi bản thảo khoa học cho BMJ Global Health. Truy cập bản thảo tại:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.24.21266809v1

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Henry Surendra, Ngabila Salama, Karina D Lestari, Verry Adrian, Widyastuti Widyastuti, Dwi Oktavia, Rosa N Lina, Bimandra A Djaafara, Ihsan Fadilah, Rahmat Sagara, Lenny L Ekawati, Ahmad Nurhasim, Riris A Ahmad, Aria Kekalih, Ari F Syam, Anuraj H Shankar, Guy Thwaites, J Kevin Baird, Raph L Hamers, Iqbal R F Elyazar
BMJ Glob Health
June 1, 2022
DOI: 10.1136/bmjgh-2021-008329
TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content