Cải thiện quy trình lấy chấp thuận tham gia nghiên cứu lâm sàng

Dự án này là một phần mở rộng của nghiên cứu 03SR nhằm khám phá khía cạnh thực tế và quan điểm về quy trình lấy chấp thuận tham gia của các nghiên cứu lâm sàng. Trong hợp phần kết nối với công chúng này, chúng tôi mong muốn cải thiện chất lượng của quy trình lấy chấp thuận tham gia trong quá trình tuyển dụng vào nghiên cứu lâm sàng bằng nhiều phương pháp can thiệp khác nhau dành cho nhân viên y tế và bệnh nhân.

Các kết quả từ 03SR cho thấy quy trình lấy chấp thuận tham gia là một vấn đề phức tạp không thể giải quyết dứt điểm trong phạm vi của một dự án. Do đó, trong khuôn khổ của dự án này, chúng tôi đã có các hoạt động sau:

  • Họp với các bên liên quan bao gồm phòng Kết Nối Khoa Học với Công Chúng và Cộng Đồng, nhóm nghiên cứu lâm sàng, và phòng Thử nghiệm Lâm sàng (CTU) để thảo luận về cách tiếp cận vấn đề.
  • Các phiên bản mới của biểu mẫu chấp thuận tham gia và tài liệu cung cấp thêm thông tin cần thiết về bệnh và nghiên cứu lâm sàng cụ thể, được gửi đến cho người tham gia. Những tài liệu mới này đã được thử nghiệm với một nhóm nhỏ người tham gia nghiên cứu và nhận được phản hồi tốt.
  • Chuẩn bị tài liệu đề xuất cải thiện chất lượng quy trình lấy chấp thuận tham gia thông báo để gửi đến CTU như một tài liệu tham khảo trong tương lai.
Skip to content