Viêm Gan

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Barnaby Flower, Phuong Nguyen Thi Ngoc, Leanne McCabe, Chau Le Ngoc, Thu Vo Thi, Hang Vu Thi Kim, Thuan Dang Trong, Motiur Rahman, Guy Thwaites, Ann Sarah Walker, Le Manh Hung, Nguyen Van Vinh Chau, Graham S Cooke, Jeremy N Day
Clin Liver Dis (Hoboken).
May 31, 2023
DOI: 10.1097/CLD.0000000000000055
Barnaby Flower, Le Manh Hung, Leanne Mccabe, M Azim Ansari, Chau Le Ngoc, Thu Vo Thi, Hang Vu Thi Kim, Phuong Nguyen Thi Ngoc, Le Thanh Phuong, Vo Minh Quang, Thuan Dang Trong, Thao Le Thi, Tran Nguyen Bao, Cherry Kingsley, David Smith, Richard M Hoglund, Joel Tarning, Evelyne Kestelyn, Sarah L Pett, Rogier van Doorn, Jennifer Ilo Van Nuil, Hugo Turner, Guy E Thwaites, Eleanor Barnes, Motiur Rahman, Ann Sarah Walker, Jeremy N Day, Nguyen V V Chau, Graham S Cooke
Elife
January 9, 2023
DOI: 10.7554/eLife.81801
Giang Nguyen Quoc, My Nguyen Le Thao, An Bao, Ngoc Nguyen Anh, Vi Vu Thi Tuong, Diep Nguyen Thi Ngoc, Loc Phan, Thai Phan Minh, Thuy Lam Ngoc, An Nguyen Thanh, Thuan Nguyen Anh, Trang Nguyen Nguyen Nhu, Lan Nguyen Thi, Vy Nguyen Thuy Thanh, Hieu Nguyen Minh, Thuan Nguyen Minh, My Do Thuy An, Thong Nguyen Tri, Phung Tran Thi, Son Pham Hong, Ngoc Tran Thi, Anh Hoang Thai, Hanh Duong Thi My, Graham S Cooke, Mary Chambers, Jennifer Ilo Van Nuil
Front Public Health
February 9, 2022
DOI: 10.3389/fpubh.2022.795470
Barnaby Flower, Leanne McCabe, Chau Le Ngoc, Hung Le Manh, Phuong Le Thanh, Thuan Dang Trong, Thu Vo Thi, Hang Vu Thi Kim, Thanh Nguyen Tat, Dao Phan Thi Hong, An Nguyen Thi Chau, Tan Dinh Thi, Nga Tran Thi Tuyet, Joel Tarning, Cherry Kingsley, Evelyne Kestelyn, Sarah L Pett, Guy Thwaites, Vinh Chau Nguyen Van, David Smith, Eleanor Barnes, M Azim Ansari, Hugo Turner, Motiur Rahman, Ann Sarah Walker, Jeremy Day, Graham S Cooke.
Open Forum Infect Dis
June 9, 2021
DOI: 10.1093/ofid/ofab267
1 2 3
Tìm hiểu thêm

Liên quan

Skip to content