Tìm kiếm cơ hội giúp bệnh nhân và sinh viên y khoa năm cuối được tham gia nhiều hơn vào chương trình quản lý kháng sinh trong bệnh viện ở Việt Nam

Được tài trợ bởi:

Giải thưởng Hạt Giống Seed Awards

Tìm hiểu mức độ nhận thức và sẵn sàng của các nhóm mục tiêu (bệnh nhân/người nhà và sinh viên y khoa) về việc tham gia vào chương trình quản lý kháng sinh tại bệnh viện

Chương trình quản lý kháng sinh (AMS) đã được triển khai để kiểm soát tình trạng kháng kháng sinh (AMR) bằng cách cải thiện quy trình sử dụng kháng sinh cho bệnh nhân. Tuy nhiên, bệnh nhân, người được hưởng lợi chính, thường không được tham gia vào chương trình. Tình trạng tương tự cũng xảy ra với sinh viên y khoa, những người trong tương lai sẽ trở thành bác sĩ, là nhân tố then chốt của chương trình.

Key Milestones / Activities

Hoạt động của dự án

  • Tổ chức các cuộc thảo luận nhóm

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành 3 buổi thảo luận nhóm tập trung với 15 sinh viên y khoa năm cuối, 4 buổi thảo luận nhóm tập trung với 10 bệnh nhân / người nhà và 4 buổi phỏng vấn sâu với 4 người nhà bệnh nhân.

  • Tìm hiểu khả năng thành lập các nhóm tư vấn cộng đồng như một cách để bệnh nhân được tham gia và cải thiện chương trình quản lý kháng sinh tại bệnh viện.

 

  • Họp trực tuyến với các nhóm để thảo luận về các tài liệu truyền thông (video và tờ rơi).

Phản hồi từ những người tham gia về các tài liệu truyền thông đã được sử dụng để hoàn thiện video và tờ rơi với thông tin cho bệnh nhân và người chăm sóc về việc sử dụng kháng sinh, tình trạng kháng kháng sinh và chương trình quản lý kháng sinh trong bệnh viện.

Những thông tin về kiến thức của người tham gia được thu thập để xác định mức độ nhận thức của họ về kháng kháng sinh, mức độ tiếp thu thông tin của từng cá nhân, mức độ hiệu quả trong việc họ ra quyết định thực hiện hành động và các yếu tố khiến họ thực hiện hành động mà nhóm dự án hướng đến.

Kết quả dự án

Người tham gia đã thể hiện sự quan tâm đến các hoạt động kết nối cộng đồng này và đóng góp ý tưởng để cải thiện các tài liệu và phương thức giúp họ tham gia vào chương trình quản lý kháng sinh.

Nhóm sinh viên y khoa đã đề xuất có các khóa đào tạo trực tuyến về chương trình quản lý kháng sinh hoặc các cuộc thảo luận trực tuyến về kháng kháng sinh. Bệnh nhân muốn có thêm thông tin về kháng sinh và các hoạt động của chương trình quản lý kháng sinh, nhưng nhóm bệnh nhân nói chung không có nhiều kiến thức y tế. Chỉ có 3 trong số 14 bệnh nhân / người nhà sẵn sàng tham gia vào nhóm tư vấn cộng đồng.

Video dành cho sinh viên y khoa năm cuối

Video dành cho bệnh nhân và người nhà

Skip to content