Jaom Fisher là trưởng nhóm tăng cường nghiên cứu, Phòng Kết nối Khoa học với công chúng. Cô có nền tảng công tác xã hội và phát triển cộng đồng bao gồm công việc ở một số quốc gia trong các lĩnh vực tái định cư người tị nạn, đại diện cho người xin tị nạn, bối cảnh đa văn hóa, phát triển quốc tế và xóa đói giảm nghèo, xây dựng năng lực tổ chức, giáo dục và cộng đồng, và xây dựng năng lực.